Category Archives: Jquery

Javascript là gì?

Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML. Khi trang web được tải trong
trình duyệt hỗ trợ javascript, Trình duyệt sẽ thông dịch và thực hiện các lệnh Javascipt.

Javascript la gi

Chương trình nguồn Javascript được thông dịch trong trang HTML sau khi toàn bộ trang được load nhưng trước khi trang được hiển thị.

1. Đặc tính của ngôn ngữ java script:
Javascript là một ngôn ngữ có đặc tính:

  • Đơn giản.
  • Động (Dynamic).
  • Hướng đối tượng (Object Oriented).

2. Ngôn ngữ java script:

Một trong những đặc tính quan trọng của ngôn ngữ javascript là khả năng tạo và sử dụng các đối tượng (Object). Các Object này cho phép người lập trình sử dụng để phát triển ứng dụng.
Trong javascript ,các Object được nhìn theo 2 khía cạnh:
a. Các Object đã tồn tại.
b. Các Object do người lập trình xây dựng.

3 . Cách nhúng Javascript vào trong tập tin HTML

Có 2 cách để nhúng Javascript vào trong tập tin HTML

a. Viết chưong trình Javascript trực tiếp trong file HTML

1 <script type=”text/javascript”>
2        //Các lệnh Javascript
3 </script>

b. Sử dụng tập tin javascript bên ngoài :

Cũng giống như CSS ngoại tuyến, chúng ta cũng có thể nhúng Javascript vào tập tin HTML bằng cách liên kết đến một tập tin bên ngoài, đây cũng là phương thức được sử dụng nhiều nhất.

Với phương pháp này, các lệnh Javascrip sẽ được viết trong một file riêng biệt có phần mở rộng là .js(Ví dụ ta có tập tin my.js)

Để nhúng tập tin my.js vào tập tin HTML ta sử dụng đoạn mã sau:

1 <script type=”javascript” src=”my.js” type="text/javascript"></script>

Theo thekok

Tổng hợp và soạn thảo bởi Ewebvn.Com

Advertisements