ListView

ListView là một control dùng để hiển thị một danh sách các item với các biểu tượng. Chúng ta có thể sử dụng một  ListView để tạo ra một giao diện giống như cửa sổ bên phải của Windows Explorer. Bài viết này sẽ trình bày các cách sử dụng cơ bản đối với control này.

 

1. Thêm một ListView control vào ứng dụng (adding the Listview control to the application)

Có 2 cách thêm một ListView vào ứng dụng:

–  Kéo thả ListView từ Toolbox vào Form:

image

–  Sử dụng code để add ListView vào Form:

ListView myListView = new ListView();  // Khai báo một ListView control. 
myListView.Size = new System.Drawing.Size(390, 100);  // Kích thước hiển thị
this.Controls.Add(myListView);     // Add ListView control vừa khai báo vào Form

2. Thay đổi chế độ xem (Changing the display modes)image

–  Tùy chỉnh thuộc tính View trong cửa sổ Properties của Listview. Sẽ có 4 thuộc tính hiển thị để chúng ta lựa chọn:  LargeIcon, Details, SmallIcon, List Tile.

–  Sử dụng code để tùy chỉnh thuộc tính view:

image

Ví dụ:

myListView.View = View.SmallIcon;

3. Add các item vào ListView (Khi ListView không theo cách hiển thị Details)

–  Sử dụng thuộc tính Items trong cửa sổ Properties. Khi click vào button … ở thuộc tính Items. Thì cửa sổ như hình dưới sẽ hiện ra để bạn add item vào.

image

–  Mỗi Item add sẽ có các thuộc tính như: Text, ForeColor, Text, ImageIndex…

–  Chúng ta cũng có thể viết code để add các item vào ListView với mục đích tương tự cách làm trên. Ví dụ:

myListView.Items.Add("Công Nghệ Thông Tin");
myListView.Items.Add("Bách Khoa");
myListView.Items.Add ("Khoa Học Tự Nhiên");
myListView.Items.Add("Nhân Văn");
myListView.Items.Add("Kinh Tế - Luật");

Và kết quả sẽ là:

image

4. Add các cột vào ListView (Adding columns to the ListView)

–  Chúng ta cũng có thể thực hiện một cách đơn giản như cách add các items ở trên:

image

–  Hoặc cũng có thể sử dụng code:

myListView.Columns.Add("Tên Trường", 200);
myListView.Columns.Add("Số lượng sinh viên", 100);

– Lưu ý:  Để có thể hiển thị các columns thì chúng ta phải chọn chế độ xem là Details

myListView.View = View.Details;

image

5. Add sub Item vào Listview (Khi ListView ở chế độ xem Details)

–  Sử dụng giống như cách add các items trong phần 3 đã trình bày. Ở chúng ta click vào thuộc tính SubItem một cửa sổ mới sẽ hiện ra khá giống với cửa sổ add items

image

–  Giờ chúng ta có thể add các item con cho item chính một cách bình thường giống như khi add item chính.

image

–  Chúng ta cũng có thể sử dụng code để add các giá trị con cho item như:

// Add subitem
ListViewItem cntt = new ListViewItem("Công Nghệ Thông Tin");
ListViewItem.ListViewSubItem svcntt = new ListViewItem.ListViewSubItem(cntt, "3.000 sinh viên");
cntt.SubItems.Add(svcntt);
myListView.Items.Add(cntt);

ListViewItem bk = new ListViewItem("Bách Khoa");
ListViewItem.ListViewSubItem svbk = new ListViewItem.ListViewSubItem(bk, "18.00 sinh viên");
bk.SubItems.Add(svbk);
myListView.Items.Add(bk);

ListViewItem khtn = new ListViewItem("Khoa Học Tự Nhiên");
ListViewItem.ListViewSubItem svkhtn = new ListViewItem.ListViewSubItem(khtn, "20.000 sinh viên");
khtn.SubItems.Add(svkhtn);
myListView.Items.Add(khtn);

ListViewItem nv = new ListViewItem("Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn");
ListViewItem.ListViewSubItem svnv = new ListViewItem.ListViewSubItem(nv, "15.000 sinh viên");
nv.SubItems.Add(svnv);
myListView.Items.Add(nv);

ListViewItem ktl = new ListViewItem("Kinh Tế - Luật");
ListViewItem.ListViewSubItem svktl = new ListViewItem.ListViewSubItem(ktl, "10.000 sinh viên");
ktl.SubItems.Add(svktl);
myListView.Items.Add(ktl);

–  Và kết quả sẽ là:

image

 

6. Thêm Style cho SubItems

Trong chế độ xem Details, chúng ta muốn thêm các hiển thị khác nhau của cách SubItems từ Item cha chúng ta sử dụng thuộc tính UseItemStyleForSubItem = true; Như vậy chúng ta sẽ xác định được các kiểu khác nhau cho các subitems.

Ví dụ:

ListViewItem ktl = new ListViewItem("Kinh Tế - Luật");
ListViewItem.ListViewSubItem svktl = new ListViewItem.ListViewSubItem(ktl, "10.000 sinh viên");
ktl.SubItems.Add(svktl);
myListView.Items.Add(ktl);
ktl.UseItemStyleForSubItems = true;

7. Xóa item (Removing item)

Việc xóa các item của ListView được thực hiện rất đơn giản.

–  Để xóa toàn bộ các item trong ListView có tên là myListView ta thực hiện lệnh

myListView.Clear();

–  Để xóa item nào ta gọi phương thức Remove():

ListViewItem cntt = new ListViewItem("Công Nghệ Thông Tin");
cntt.Remove();

–  Xóa item ở vị trí thứ a trong ListView ta sử dụng phương thức RemoveAt():

myListView.Items.RemoveAt(2);

8.  Liên kết hình ảnh với danh sách các items

–  Đây là một tính năng làm đẹp cho ListView. Để liên kết các items trong danh sách chúng ta cần phải có một imageList với một tập hợp các ảnh. Điều này được thực hiện trong trong phương thức ListView.Items.Add(…), sử dụng đối số imageIndex – là chỉ mục liên kết với hình ảnh trong imageList.

–  Đầu tiên kéo một imageList từ Toolbox vào Form (tên mặc định sẽ là imageList1)

image

–  Trong thuộc tính Images của imageList1 sẽ được sử dụng để add hình ảnh vào imageList1 như:

image

–  Bây giờ ta sử dụng đối số imageIndex trong phương thức add item vào listview để liên kết hình ảnh với imageList1:

myListView.SmallImageList = imageList1; // Liên kết danh sách hình ảnh nhỏ với imageList1

ListViewItem cntt = new ListViewItem("Công Nghệ Thông Tin", 0);      
ListViewItem.ListViewSubItem svcntt = new ListViewItem.ListViewSubItem(cntt, "3.000 sinh viên");      
cntt.SubItems.Add(svcntt);
myListView.Items.Add(cntt);

ListViewItem bk = new ListViewItem("Bách Khoa", 1);
ListViewItem.ListViewSubItem svbk = new ListViewItem.ListViewSubItem(bk, "18.00 sinh viên");
bk.SubItems.Add(svbk);
myListView.Items.Add(bk);

ListViewItem khtn = new ListViewItem("Khoa Học Tự Nhiên",2);
ListViewItem.ListViewSubItem svkhtn = new ListViewItem.ListViewSubItem(khtn, "20.000 sinh viên");
khtn.SubItems.Add(svkhtn);
myListView.Items.Add(khtn);

ListViewItem nv = new ListViewItem("Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn", 3);
ListViewItem.ListViewSubItem svnv = new ListViewItem.ListViewSubItem(nv, "15.000 sinh viên");
nv.SubItems.Add(svnv);
myListView.Items.Add(nv);

ListViewItem ktl = new ListViewItem("Kinh Tế - Luật", 4);
ListViewItem.ListViewSubItem svktl = new ListViewItem.ListViewSubItem(ktl, "10.000 sinh viên");
ktl.SubItems.Add(svktl);
myListView.Items.Add(ktl);

–  Lưu ý đối số thứ 2 trong phương thức add item chính là chỉ mục tham chiếu tới hình ảnh trong imageList1.

–  Và kết quả mà chúng ta có được:

image

9. Thêm CheckBox vào trước mỗi item trong ListView (Adding checkbox to the listview)

–  Đôi khi chúng ta cần một checkbox đứng trước mỗi item trong danh sách của Listview ví dụ như: khi chọn các món hàng trong danh sách các hàng hóa… Ta thực hiện phương thức sau đây:

myListView.CheckBoxes = true;

–  Bây giờ chúng ta có thể xử lý sự kiện item nào được chọn bằng cách thêm xử lý trong sự kiện

myListView.ItemChecked += new ItemCheckedEventHandler(myListView_ItemChecked);

–  Hình ảnh minh họa ListView khi thêm checkbox:

image

 

download demo ListView

http://thanhcuong.wordpress.com

Advertisements

Posted on November 3, 2012, in Csharp, Win Form. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: