ListBox

1. ListBox là gì
ListBox hiểu đơn thuần là một hộp nhỏ (vùng/ khung dữ liệu) chứa các danh sách dữ liệu được sắp xếp liền kề nhau theo chiều thẳng đứng. Mỗi phần từ trong danh sách đó gọi là 1 item, mỗi item có chứa 1 biến duy nhất kiểu string, nghĩa là mọi dữ liệu để lưu trữ trong ListBox đều phải chuyển về dạng string. Trong ListBox không thể chứa ListBox con khác.

2.Thêm / Xóa dữ liệu trong ListBox
Bắt đầu ví dụ bên dưới chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm dữ liệu cho ListBox, như đã nói mỗi phần tử trong ListBox là một item trong danh sách Items. Để thêm, bớt phần tử cho ListBox ta sẽ làm việc qua thuộc tính Items. Để thêm phần từ cho ListBox ta dùng phương thức Add(): ListBox1.Item.Add(“Nội dung cần thêm”) Phần tử mới thêm vào sẽ nằm dưới cùng của ListBox. Ngoài ra chúng ta cũng có thể thêm phần cho listBox thông qua thuộc tính DataSource, dữ liệu đổ vào cho DataSource là một tập hợp danh sách, có thể là List, ArrayList… Để xóa một phần từ khỏi listBox ta dùng 1 trong 2 phương thức: Remove() hoặc RemoveAt(). Trong đó: Phương thức Remove() nhận đối số là 1 chuỗi, chương trình sẽ tìm và xóa item nào có giá trị bằng chuỗi đưa vào đó; Còn phương thức RemoveAt() nhận đối số là chỉ số (số thứ tự) của item trong listBox. Số thứ tự sẽ tính từ 0.

Bên dưới là ví dụ đơn giản trong việc thêm, xóa dữ liệu trong ListBox.
ListBox trong Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net

3. Một số phương thức, thuộc tính cần biết.

  • SelectedIndex: Trả về chỉ số của phần tử đang được chọn trong ListBox. Chỉ số phần từ là một số nguyên bắt đầu từ 0. Hoặc thiết lập để định vị phần tử được chọn thông qua chỉ số.
  • SelectedValue: Trả về giá trị của phần tử đang được chọn
  • Items.Count: Trả về số lượng phần tử có trong ListBox.
  • Add(): Thêm phần tử cho ListBox.
  • DataSource: Đổ dữ liệu vào ListBox. Dữ liệu đưa vào phải có cấu trúc danh sách, mảng…
  • Remove/ RemoveAt(): Xóa phần tử ra khỏi danh sách.
  • Items.Clear(): Xóa bỏ tất cả các phần tử trong ListBox.

4. Event thường sử dụng

Như các control khác trong thư viện DotNet, ListBox được hỗ trợ với nhiều Event khác nhau, đầy đủ cho mọi trường hợp, mọi biến cố. Nhưng tất nhiên không phải khi nào cũng sử dụng hết các Event đó, một Event thiết nghĩ được dùng nhiều nhất đó là SelectedIndexChanged(). Event này sinh ra khi có sự thay đổi lựa chọn các phần tử trên ListBox.

MicrosoftTech.Net

Advertisements

Posted on November 3, 2012, in Csharp, Win Form and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: