CheckedListBox

1. CheckedListBox
Trong các bài gần đây chúng ta đã lần lượt đi qua các control như CheckBox, RadioButton, ListBox; Trong bài viết hôm nay sẽ giới thiệu một control có nét tương đồng như trên. CheckedListBox – Là một ListBox được kết hợp với CheckBox để mỗi phần tử trong danh sách có thêm một CheckBox bên trái (có thể đổi sang phải), từ đó mở rộng thêm một số chức năng hữu ích.

2. Ví dụ minh họa
Demo nhỏ bên dưới sẽ đề cập đến ListBox, CheckedListBox và một số phương thức, thuộc tính kèm theo. Trong chương trình sẽ có sự tương tác qua lại giữa các control nhằm thấy được cách thức hoạt động của chúng.
Trong ví dụ bên dưới theo thứ tự ta có các control sau: checkListBox1, listBox1, listBox2, listBox3, textBox1, textBox2, button1, button2.

  • Khi khởi chạy chương trình, ta sẽ tạo 30 Items là các checkBox bên trong checkListBox, câu lệnh khởi tạo nằm trong hàm init(). Tại checkListBox1 mỗi khi có 1 Item được check thì nó sẽ được thêm vào tại listBox1 bên phải; và ngược lại, khi có 1item được uncheck thì nó sẽ bị xóa khỏi listBox1.
  • TextBox1, textBox2 ghi nhận Item đang được chọn tại checkListBox1 và listBox1.
  • Còn ở ListBox2, mỗi khi có 1 item tại checkListBox1 được check thì nó sẽ được thêm vào listBox2, và không có thao tác remove khi uncheck item nào đó tại checkListBox1.
  • 2 button có nhiệm vụ chuyển item qua lại giữa: listBox2 và listBox3.

CheckedListBox | Lập trình Windows Form với Csharp
3. Code tham khảo

Trong ví dụ bên dưới chúng ta cần quan tâm đến những thuộc tính sau đây của listBox và checkListBox : (Hầu hết các thuộc tính của 2 control tương tự nhau)

  • checkListBox.Items.Add( string ); | ListBox.Items.Add( string ); Thêm phần tử cho control, phần tử thêm vào là các string.
  • checkListBox.Items.Remove( string); | ListBox.Items.Remove( string ); Xóa bỏ phần tử có giá trị = string;
  • ListBox.SelectedItem.toString(); trả về chỉ số (số thứ tự | index) của phần tử đang được chọn.

CheckedListBox | Lập trình Windows Form với Csharp

MicrosoftTech.Net

Advertisements

Posted on November 3, 2012, in Csharp, Win Form and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: